Akademik Çalışmalar

Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Covid-19 Akademik Çalışmalar

Travma Sonrası Dönüşüm Çerçevesinde Yeni Koronavirüs Pandemisinin Etkileri: Coronavirüs Etkisi Ölçeğinin Geliştirilmesi

Dilruba İzgüden , Ramazan Erdem

Amaç: Bu araştırma Covid-19 pandemi sürecinde bulunan bireylerin yaşadıkları travma süreciyle gerçekleşen dönüşümleri tespit etmek amacıyla kurgulanmıştır. Bu bağlamda araştırmada Türk toplumunun Covid-19’a ilişkin farkındalık seviyesinin belirlenmesi, bireylerin süreçle başa çıkma yollarına ilişkin bilgiler elde edilmesi ve pandemi sürecinin bireylerdeki psikolojik ve sosyal etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında “Koronavirüs Etkisi Ölçeği” geliştirilmiş ve pandemi süreci devam ederken geliştirilen ölçeğin çevrimiçi ortamda Türkiye’de bulunun her bölgeyi temsil eder nitelikte 2115 katılımcıya uygulaması yapılmıştır.

Bulgular: Bir travma olarak ele alınan koronavirüs pandemisi süreci ile birlikte katılımcıların koronavirüse ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek seviyede bulunduğu, ekonomik ve psikolojik anlamda zorluklar yaşadıkları, pozitif düşünceler ve manevi yollarla süreçle başa çıkma yoluna gittikleri ve kendilerine ilişkin farkındalıklarıyla birlikte, yaşam felsefelerinde gelişim yaşadıkları ortaya konulmuştur.

Sonuç: Araştırma çerçevesinde “Coronavirus Etki Ölçeği” geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin uygulanması sonucunda yaşanmakta olan pandemi sürecinin Türk toplumunu oluşturan bireyleri psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarda etkilediği görülmüştür. Bireylerin travmatik süreçle birlikte değişim ve dönüşümler yaşadığı anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Covid-19, travma sonrası dönüşüm, Turkey, koronavirüs etkisi

Çalışmanın Tamamına Erişmek İçin Tıklayınız.


Çocukların ve annelerinin gözünden Covid-19

Semiha Yüksek Usta1 ve H. Nur Gökcan2

Öz

Bu araştırmada okul öncesi çocukların ve annelerinin covid-19 salgınına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel bir anaokuluna devam eden 6 yaşında 11 çocuk ve anneleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Ayrıca verilen yönerge ile çocuklardan resim çizmeleri istenmiş ve resimlerin doküman analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda; çocukların virüsle ilgili olumsuz hislere sahip oldukları, süreçte en fazla sosyal izolasyondan etkilendikleri, ebeveynlerin yanı sıra çoğunlukla medyadan bilgi edindikleri ve salgın ile ilgili terminolojinin farkında oldukları görülmüştür. Ayrıca çocukların süreç sonu ile ilgili umutlu oldukları da sonuçlar arasındadır. Annelerle yapılan görüşme sonucunda ise; çoğunluğu olumsuz hisler deneyimlediğini, çocuklarının TV’deki ölüm ve vaka oranlarından etkilendiğini ve çocuklarına bu konuda bilgi verirken hiçbir kaynağa başvurmadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Koronavirüs, pandemi ve çocuk, salgın ve çocuk

Çalışmanın Tamamına Erişmek İçin Tıklayınız.


Airline passengers’ travel intention in the Covid-19 era

İnci Polat1

Dilek Erdoğan2

Osman S. Sesliokuyucu3

Abstract Introduction: The COVID-19 pandemic has had unprecedented effects without distinction between the public and private sectors. Service industries that have been interrelated in different ways have felt the effects more. The airline industry is the most important service-intensive sector and the COVID19 era has important effects on the demand and supply of the industry. The demand-side analysis of the industry, which has been consisted of the passengers, is important to understand in the COVID-19 era. The travel intention of airline passengers will play a critical role in the recovery process of the industry in the pandemic process.

Aim: The study aims to reveal the antecedents of airline passengers’ travel intentions in the COVID-19 era. Method: The empirical data were collected through respondents in Turkey. The PLS-SEM was employed to test the hypotheses.

Findings: Findings indicate that there is a significant relationship between travel intention and trust, perceived risk, perceived value, habit. In addition, the findings show that there is no relationship between travel intention and social norms.

Key Words: Trust, perceived risk, perceived value, social norms, habit, travel intention

Çalışmanın Tamamına Erişebilmek İçin Tıklayınız.


Sosyal Medyanın Gerçek Zamanlı Pazarlama Uygulamaları Yönünden Kullanımı ve Covid- 19 Pandemi Dönemine Yönelik Bir Araştırma

Dr. Öğretim Üyesi Şefika ÖZDEMİR’in Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

Yazar: Nida DEMİRBAŞ KALKAN

Türü: Yüksek Lisans Tezi

İçerik: Araştırmada dünya genelinde 2020 yılının ilk aylarından itibaren öncelikli gündem konusu haline gelen ve önemini korumaya devam eden Covid-19 salgın sürecinde markaların yapmış olduğu gerçek zamanlı pazarlama paylaşımları nitel ve nicel olarak incelenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19’un pandemi olarak ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden sonra Türkiye’de beş farklı sektördeki (Finans, Lojistik, Otomotiv, Gıda ve Telekomünikasyon) 24 Şirketin Twitter paylaşımları içerik analiziyle betimsel olarak incelenmiş sosyal mesaj, ürün/ hizmet tanıtımı, sosyal mesaj ve ürün/hizmet tanıtımı ve diğer olmak üzere 4 kategoride sınıflandırılmıştır. Markaların Twitter paylaşımları bu kategorilere göre sayılarak sektörel analizler yapılmış ve dağılım tabloları oluşturulmuştur. Araştırma bulgularında markaların gerçek zamanlı pazarlama paylaşımlarında izledikleri stratejiler ve sektörler arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Markaların müşterileriyle ve kamuoyuyla olan iletişimlerinin etkili bir şekilde yönetilmesinde gerçek zamanlı pazarlama stratejisinin etkin bir şekilde kullanıldığı görülmüştür.

Bu çalışma yüksek lisans tezi kapsamında tamamlanmış olup, makale yayın süreci devam etmektedir.


OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı:
Kesitsel Bir Araştırma

Özet
Bu araştırmanın amacı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD – Organisation For Economic Co-Operation And Development) mensubu ülkelerin Covid 19 pandemi performansını analiz etmektir. Araştırma kesitsel tipte bir araştırma olup araştırmanın evrenini OECD ülkeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup, OECD ülke grubunda yer alan toplam 36 ülke araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada değerlendirme kriterleri olarak, bir milyon kişiye düşen Covid 19 vaka sayısı, bir milyon kişiye düşen Covid 19- ölüm sayısı, Covid 19 ölüm oranı (%), GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay (%), kişi başı cari sağlık harcaması (US$), bin kişiye düşen hekim sayısı, bin kişiye düşen hemşire sayısı ve bin kişiye düşen yatak sayısı alınmıştır. Araştırma verileri “our world in data” ve OECD veri tabanından elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan Covid 19 verileri 20.05.2020 tarihini kapsamaktadır. Araştırma verilerinin analizinde
Microsoft Excel programı kullanılmıştır. OECD ülkelerinin Covid 19 pandemi ortalama performans puanı 0.716 olarak tespit edilmiştir. Covid 19 pandemi ile savaşta en iyi performans puanlarının sırasıyla Slovakya, Letonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya’ya ait olduğu tespit edilmiştir. Covid 19 pandemi ile savaşta en kötü performans puanlarının sırasıyla Belçika, İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’ya ait olduğu saptanmıştır. Türkiye en iyi performans gösteren ülkeler arasında yer almaktadır. Covid 19 pandemisi küresel bir sağlık krizidir ve her ülke bu süreçte yeni deneyimler kazanmıştır. Bu krizin üstesinden gelebilmek için bireysel, sistemsel ve bölgesel bazda sorumluluklar yerine getirilerek, ülkelerin sağlık sistemleri buna göre güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, OECD, Performans, TOPSIS

Makalenin Tam Metnine Erişebilmek İçin Tıklayınız.