Duyurular

ONLINE HACKATHON

Üniversitemizin COVID-19 küresel salgını sürecinde daha önce planladığı bazı programlar, dijital ortama taşımıştır. Bu kapsamda 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Online Girişimcilik Maratonu planlanmaktadır. Bu etkinlik teknoloji ile ilgili alanlarda farklı yazılım, tasarım ve proje ekiplerinin bir araya gelip, bir yarışma ortamında donanım ya da yazılım ürünü geliştirmesi etkinliğidir.

Bu etkinlik ile 48 saatlik bir hackathon düzenelecektir. Hackathon sürecinde problem tanımı, ekip kurma, eğitim ve mentorluk alma, işbirliği kurma, iş geliştirme, sunum yapma, ödül alma aşamaları planlanmaktadır. Proje kapsamında düzenlenecek Hackathonda, toplumun günlük hayatında karşılaştığı sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirebilme gayesiyle, bu sorunlara çözüm olabilecek fikirleri olan, farklılık ve farkındalık yaratmayı hedefleyen yazılımcı,tasarımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren 48 saatlik bir iş fikri hızlandırma yarışması konseptinde planlanmıştır. Girişimcilik ekosistemini gönüllülük esasıyla genişletmeyi amaçlayan bu etkinlik, Göller Bölgesinde ve Türkiye’de girişimcilik maratonlarının öncülüğünü yapan, güvenilir ve saygın bir etkinlik olmayı hedeflemektedir.  Böylelikle, Göller Bölgesi genelinde genelinde girişimci-mentor-yatırımcı ağı  geliştirilerek etkinlikten çıkan fikirlere Göller Bölgesi Teknokenti ve SDÜ TTO A.Ş aracılığıyla ticarileşme ve pazara açılma da destek verilecektir.

Online girişimcilik maratonunda yerel paydaşların işbirliği ile bölgedeki lisans, yüksek lisans ve doktora toplumsal sorunlara çözüm üreten  teknolojik iş fikirleri oluşturup bu fikirlerinin hayata geçmesi yoluyla sosyal içermelerinin sağlanması ve sonrasında gereksinim duyacak imkânların sistematik olarak sunulmasıdır.  Bu faaliyetler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, öğrencilerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir. Bu sayede mühendisler, tasarımcılar, yaratıcılar, alanında deneyimli mentorlar ve diğer disiplinlerden öğrenciler bir araya getirilerek yenilikçi ve geliştirilebilir projelerin ve farklı bakış açıları ile oluşturulmuş fikirlerin aynı platformda toplanması ve birlikte çözüm üretmesi sağlanacaktır. Böylelikle üniversite ve sektör ilişkileri de güçlenecektir.

Bölgede Covid-19 Küresel salgınının olumsuzluğu, bu faaliyetler  ile öğrenciler başta olmak üzere bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitesinin artırılmasıyla azaltılacaktır. Etkinliğin ana amacı, Covid-19 Küresel salgını sürecinde bölgede girişimcilik farkındalığı oluşturarak, multidisipliner arası çalışmayı destekleyerek öğrencilerin toplumsal sorunlara çözüm bulunmalarını sağlamaktır.

Bu etkinlik ile;

  • Öğrencilerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama aktif katılımı ve bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması,
  • COVID-19 küresel salgını sürecinde öğrencilerin yetkinliklerinin artırılması,
  • COVID-19 küresel salgını sürecin sorunlarına çözüm bulunulması,
  • Öğrencilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırması,
  • İstihdamın artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Öğrencilerin iş hayatına katılımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları teknik destek konularındaki ağlardan, fonlardan, yatırımcılardan haberdar olması,
  • Üniversitedeki araştırmanın ve bilginin ekonomik değere dönüştürülmesine katı sağlanması,
  • Ekosistemde girişimcilik ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi,
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında girişimcilik ve inovasyon ekosistemini destekleyen bir yapı kurulması hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda Universitiy4Society oluşumu ile işbirliği yapılmıştır. University4Society(kısaca U4S), 2016 yılında çalışmalara başlamış olup günümüzde tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla 7 bölge, 76+ üniversite, 3750+ girişimciden oluşan bir girişimcilik hareketidir. Katılımcı takımların 48 saat içinde toplumsal sorunları teknoloji ile çözen inovatif girişimler üretebilecekleri, mentorlar ve alanında uzman eğitimciler sayesinde bu girişimleri geliştirirken farklı bakış açıları da kazanabilecekleri bir girişimcilik maratonu olan University4Society, girişimcilere destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde  8-9-10 Mayıs tarihinde Online Girişimcilik Maratonu düzenlenecektir. Bu maratonla girişimci ruha sahip öğrencilere, bulundukları çevrede yaratabilecek etkileri göstermelerine olanak sağlanacaktır. Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler ile hayallerine ulaşmak isteyen tüm öğrencilere bu yolda girişimciliğin bütün uygulama ve reflekslerini öğretmeyi hedeflenmektedir. Hedeflenen bu süreçte Bölgeden ve Türkiye’den gönüllü mentorla ve işbirliği kuruluşlarıyla çalışılması planlanmıştır.

Planlanan etkinlik aşağıdaki gibidir;

Türkiye girişimcilik ekosistemine yol gösterici olabilecek pek çok özgün ve yenilikçi uygulama barındırmaktadır. Bu uygulamalar aşağıda özetlenmiştir:

– Isparta’da öğrenciler için tasarlanmış ilk online girişimcilik hackathonudur.

– Projenin ana faaliyet merkezi olan SDÜ, Isparta’daki ilk BİGG uygulayıcı kuruluşudur ve ön kuluçka merkezine sahiptir.

– Uygulama hedefleri ve vizyonu doğrultusunda sürdürdüğü faaliyetler ile Isparta’da teknogirişim şirketleri kurulmasında etkin rol oynayacaktır.

-Proje ile göller bölgesindeki öğrencilerin girişimcilik faaliyetlerini desteklenmesinin ilk ayağı olan farkındalığın oluşması için gerçekleştirilecektir.  Bu faaliyetler sonrasında ön kuluçka alanı tahsisi, network faaliyetleri, Türkiye’deki fırsatlar hakkında bilgilendirme, proje yazma, patent gibi destekler sağlanacaktır.

– Bu etkinlik teknoloji odaklı zengin bir içeriğe sahiptir. İş fikri geliştirme, ekip oluşturma, grup çalışması,  iş geliştirme, bağlantı kurma, hazırlama konularını da kapsayacaktır.

– Uygulama ile 2019 yılında faaliyete başlayan SDÜ Ön Kuluçka Merkezi Isparta’da öncü ve örnek bir uygulama yapacaktır.

-Bu etkinlik SDÜ üniversite sanayi işbirliği arayüzü olan programları, önkuluçka ve kuluçka faaliyetlerini destekleyen bir yapıdır.

-Üniversitenin kurmuş olduğu güçlü ve kurumsal alt yapısı (ön kuluçka, kuluçka merkezi, GB Teknokent, SDÜ TTO A.Ş) ile kalıcı, sürdürülebilir, yenilikçi dinamik çok bileşenli yerel bir girişimcilik programının farkındalık aşamasını beslemektedir.